ఫోటోలు: కార్తికేయ కొత్త సినిమా ప్రారంభం

కార్తికేయ (1)

Picture 1 of 4

            See More Gallery: ఫోటోలు: పెట్ట సినిమా పోస్టర్

                                            కొత్త ఫోటోలు: శ్రీనిధి శెట్టి

                                             ఫోటో: వినయ విధేయ రామ సినిమా పోస్టర్