ఫోటోలు: ఇషా అంబానీ పెళ్లి కి వచ్చిన ప్రియాంక చోప్రా-నిక్ జానస్

ప్రియాంక చోప్రా-నిక్ జానస్ (1)

Picture 1 of 5

            See More Gallery: ఇషా అంబానీ పెళ్లి కి వచ్చిన ప్రియాంక చోప్రా-నిక్ జానస్ 

                                           ఇషా అంబానీ పెళ్లి కి వచ్చిన సల్మాన్ ఖాన్-కత్రినా కైఫ్