కొత్త ఫోటోలు: రామ్ చరణ్ తేజ్

రామ్ చరణ్ తేజ్ (1)

Picture 1 of 2

            See More Gallery: కొత్త ఫోటోలు: అనసూయ భరద్వాజ్

                                             తాజా ఫోటోలు: ఆదా శర్మ

                                             ఫోటో: వినయ విధేయ రామ సినిమా పోస్టర్