ఈ లవర్స్ ని చూడండి హైదరాబాద్ పార్క్ లో ఎలా రెచ్చిపోతున్నారో అడ్డంగా దొరికిపోయారు.

 

 

https://youtu.be/pNp1yNRSTAg