మెగా స్టార్ తో రూమ్ షేర్ చేసుకున్న ఈ నటుడి కొడుకు కూడా హీరో అని మీకు తెలుసా ?

మెగా స్టార్ తో రూమ్ షేర్ చేసుకున్న ఈ నటుడి కొడుకు కూడా హీరో అని మీకు తెలుసా ?