శోభనం గదిలో కూతురుతో పాటు తల్లీ అక్కడి ఆచారం… ఇంకా !